การบินไทย สายการบินแห่งชาติ

บริษัท การบินไทย จำกัด ( มหาชน ) เป็นรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดำเนินกิจการในด้านการบินพาณิชย์ในประเทศ และระหว่างประเทศ ในฐานะสายการบินแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นรัฐวิสาหกิจของชาติ ที่ดำเนินกิจการแข่งขันกับต่างประเทศ ในธุรกิจการบินโลก และเป็นรัฐวิสาหกิจที่สามารถทำกำไรต่อเนื่องเรื่อยมา ทั้งยังได้รับการยกย่องในด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับสายการบินชั้นนำของโลกเสมอมา

Boeing747-400 Boeing747-400(D) Boeing777-300 Boeing777-200

Internaltion Fare Travelling Date: On/After 01Dec11-31Mar12
Distination Class Round Trip Oneway Trip Booking Validity
Business 50,000 ……. J 1 Month
Economy 31,325 19,205 B 1 Year
Tokyo/Osaka/Nagoya Economy 28,250 …… M 6 Month
Economy 25,010 …… H 3 Month
Economy 23,015 …… Q 3 Month
Economy 19,250 …… QGV2 1 Month
Economy 13,155 ….. V promotion 14 Days
Economy 29,270 …… M 1 Month
Economy 26,510 …… H 3 Month
Fukuoka Economy 24,510 ….. Q 3 Month
Economy 19,250 ….. QGV2 1 Month
Economy 13,155 ….. V promotion 14 Days
Economy 11,575 W promotion 14 Days