ออลนิปปอนแอร์เวย์ (All Nippon Airways)
เป็นสายการบินขนาดใหญ่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
และมีท่าอากาศยานหลักนานาชาติคือ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ และ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ (โอซาก้าใต้)
และมีท่าอากาศยานหลักภายในประเทศคือ ท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียว
ท่าอากาศยานนานาชาติโอซะกะ ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทรร์ (นาโกย่า)
และ ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ (ซัปโปโร)

ANA จัดตั้งขึ้นโดยการควบรวมของ แอร์นิปปอน (สายการบินภูมิภาค)
และ แอร์เจแปน (ผู้ให้บริการเช่าเหมาลำ) และต่อมาในปี 2547
ANA ได้จัดตั้งสายการบินต้นทุน ต่ำในนามของ แอร์เน็กซ์ (Air Next)
เพื่อทำการบินจากท่าอากาศยาน ฟุกุโอกะ ซึ่งเริ่มทำการบินครั้งแรกในปี 2548
และในปีเดียว กันนั้น (2547) ANA ได้เป็นผู้ถืหุ้นหลักในสายการบินนะกะนิคอน แอร์ไลน์ เซอร์วิส (NAL)
ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่เมืองนาโกย่า และในปี 2548 ได้เปลี่ยนชื่อนะกะนิคอนฯ เป็น แอร์ เซ็นทรัล

พร้อมทั้งย้ายที่ทำการไปยังท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทร์

 

ANA Cartoon Flight Boeing ANA Cartoon Boeing Boeing