TOKYO 6 DAYS ( IRON CHEF รายการโทรทัศน์ แชมป์เชือนแชมป์ เซฟกระทะเหล็ก )

TOKYO 6 DAYS ( IRON CHEF รายการโทรทัศน์ แชมป์เชือนแชมป์ เซฟกระทะเหล็ก ) กรุงเทพฯ – โตเกียว – อาซะกุซ่า – กินซ่า – อะเมโยโกะ – ชิบูย่า – ชินจูกุ – ศาลเจ้าเมจิ – โอโมเตะซานโดะฮิลล์ – จิยูงะโอกะ – ชิบูย่า – รอปปองหงิ ฮิลล์ – นาริตะ วันแรก กรุงเทพฯ – โตเกียว 19.30 พร้อม กันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออก…

Continue reading →